Spring naar content

Goed om te lezen als je student bent:

Onderaan deze pagina staat een officieel privacy-statement. Dat is best een lang verhaal, dus starten wij eerst met een samenvatting

Tijdens het maken van de testen binnen TestJeLeefstijl moet je vaak toestemming geven om gegevens van jezelf te bewaren of te delen. Dat lijkt misschien overdreven, maar het moet van de wet. We zijn blij met deze wet, want wij vinden het belangrijk dat je onze website veilig kan gebruiken. Jouw persoonlijke gegevens mogen niet door docenten of anderen kunnen worden ingezien. Anders ga je die testen natuurlijk ook niet invullen. Snappen we!

Bij het maken van de tests wordt wel regelmatig naar je geslacht en leeftijd gevraagd. Dit is wél belangrijk om in te vullen als je de juiste feedback wil krijgen. Zo is het voedingsadvies voor een man bijvoorbeeld anders dan voor een vrouw. Ook je school, of de wetenschap, kan meer met jouw geanonimiseerde uitkomsten van een test als je jouw leeftijd en geslacht wél met ons deelt.

Wat we wel kunnen zien (en waarvoor je geen toestemming hoeft te geven) is of je een test afgerond hebt. Verder worden alle antwoorden losgekoppeld van je persoonlijke account en anoniem opgeslagen. Zo kunnen wij, of je school, zien hoe studenten bezig zijn met hun leefstijl. Deze gegevens helpen ons om te zien of het goed is wat we (en jullie!) aan het doen zijn. Het is voor studenten belangrijk om stil te staan bij hun eigen leefstijl, maar het is voor een school ook belangrijk om stil te staan bij de leefstijl van hun studenten. Denk bijvoorbeeld aan roken en drugsgebruik. Als uit de test blijkt dat dit een probleem is, dan kan de school daar bijvoorbeeld lessen voor gaan ontwikkelen of voorlichting geven.

Verder geldt voor studenten dat ze geen nieuwsbrief krijgen en niet naar informatiebijeenkomsten over TestJeLeefstijl gaan. Dus als je dat tegenkomt in de onderstaande tekst slaat het niet op jou!

En voor de zekerheid: we maken ook geen foto’s van je!

Wil je meer weten? Lees dan het hele privacy-statement.

Privacy statement:

De Stichting TestjeLeefstijl.nu respecteert en beschermt de privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG kun je vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting TestjeLeefstijl.nu.

De Stichting TestjeLeefstijl.nu hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De Stichting TestjeLeefstijl.nu passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen en beveiligen.

De Stichting TestjeLeefstijl.nu verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

De Stichting TestjeLeefstijl.nu bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De Stichting TestjeLeefstijl.nu deze verzamelt of verwerkt.

De Stichting TestjeLeefstijl.nu neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kan je sturen naar info@testjeleefstijl.nl.

In de zomer van 2020 is er door een externe partij een audit afgenomen om te kijken of de veiligheid van data afdoende was. De uitkomst was positief op de volgende punten: is de verwerking 100% anoniem? Is het BSN daadwerkelijk verwijderd? Meer vragen over of het inzien van deze audit kan door contact op te nemen met  info@testjeleefstijl.nl.

Hoe verzamelt de Stichting TestjeLeefstijl.nu persoonsgegevens?

De Stichting TestjeLeefstijl.nu verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van jouw toestemming (die je ook mag intrekken), het uitvoeren van een verwerkers-overeenkomst die de school met de Stichting TestjeLeefstijl.nu aangaat. De Verwerkersovereenkomst van de stichting TestJeLeefstijl.nu is gebaseerd op het generiek model Verwerkersovereenkomst 4.0 Framework ibp in het mbo, versie 4.0 mei 2023.

De Stichting TestjeLeefstijl verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf

Bijvoorbeeld als je je abonneert op een nieuwsbrief (alleen onderwijsprofessionals), je opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training (alleen onderwijsprofessionals). Of als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de Stichting TestjeLeefstijl (alleen onderwijsprofessionals), of als je zelf informatie plaatst op onze social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening

Bijvoorbeeld wanneer je als onderwijsprofessional een nieuwsbrief leest, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de Stichting TestjeLeefstijl.nu informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten voor onderwijsprofessionals geldt bijvoorbeeld dat de Stichting TestjeLeefstijl.nu foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. 

De Stichting TestjeLeefstijl maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kan je terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

De Stichting TestjeLeefstijl verwerkt en verzamelt slechts enkele persoonsgegevens (zoals geslacht en leeftijd van studenten, contactgegevens van onderwijsprofessionals) met het doel om; 

  • je adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de Stichting TestjeLeefstijl.nu die je zelf hebt aangevraagd;
  • je te informeren over verdere dienstverlening van de Stichting TestjeLeefstijl.nu, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen jou en de Stichting TestjeLeefstijl.nu te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in jouw persoonsgegevens (alleen onderwijsprofessionals).
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;

Met wie delen wij deze informatie?

Met de autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen kan de Stichting TestjeLeefstijl.nu gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de Stichting TestjeLeefstijl.nu daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoortest

Binnen het thema Gehoor & Muziek van de Testjeleefstijl-test is de eerste stap om een online hoortest uit te voeren. Deze online hoortest opent in een nieuw venster en wordt beheerd door VeiligheidNL. VeiligheidNL verwerkt in het kader van de uitvoering van deze test in beginsel geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. VeiligheidNL kan het IP-adres waarmee de website wordt benaderd niet herleiden naar een natuurlijke persoon. VeiligheidNL slaat het IP-adres ook niet op. Je gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de hoortest. De testresultaten worden in combinatie met je leeftijd en geslacht opgeslagen in een geanonimiseerde database die is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door VeiligheidNL of een door haar aangewezen partij. In deze database is herleiding naar individuele personen niet mogelijk.

De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Je hebt in lijn met de AVG – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de eigen persoonsgegevens. Het betreft hier overigens data die door de scholen is aangeleverd en waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Indien je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kun je contact opnemen via het e-mailadres info@testjeleefstijl.nl

Beveiliging van informatie

De Stichting TestjeLeefstijl.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@testjeleefstijl.nl.

Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de Stichting TestjeLeefstijl.nu in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de Stichting TestjeLeefstijl.nu jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de Stichting TestjeLeefstijl.nu geraadpleegd worden.