Spring naar content

Privacy statement

De Stichting TestjeLeefstijl respecteert en beschermt de privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG kun je vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting TestjeLeefstijl.

De Stichting TestjeLeefstijl hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De Stichting TestjeLeefstijl passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen en beveiligen.

De Stichting TestjeLeefstijl verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

De Stichting TestjeLeefstijl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De Stichting TestjeLeefstijl deze verzamelt of verwerkt.

De Stichting TestjeLeefstijl neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kan je sturen naar helpdesk@mboraad.nl.

Hoe verzamelt de Stichting TestjeLeefstijl persoonsgegevens?

De Stichting TestjeLeefstijl verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van jouw toestemming (die je ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die je met de Stichting TestjeLeefstijl aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de Stichting TestjeLeefstijl heeft als sectororganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs om namens de werkgevers in het middelbaar beroepsonderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

De Stichting TestjeLeefstijl verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf

Bijvoorbeeld als je je abonneert op een nieuwsbrief, je opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de Stichting TestjeLeefstijl. Of als je zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening

Bijvoorbeeld wanneer je een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de Stichting TestjeLeefstijl informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat de Stichting TestjeLeefstijl foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat De Stichting TestjeLeefstijl jouw interacties registreert.

De Stichting TestjeLeefstijl maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie daarover kan je terecht in de betreffende cookieverklaring op iedere website.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

De Stichting TestjeLeefstijl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • je adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de Stichting TestjeLeefstijl die je zelf hebt aangevraagd;
  • je te informeren over verdere dienstverlening van de Stichting TestjeLeefstijl, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen jou en de Stichting TestjeLeefstijl te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in jouw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;

Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van De Stichting TestjeLeefstijl

De Stichting TestjeLeefstijl kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken  om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de Stichting TestjeLeefstijl persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van De Stichting TestjeLeefstijl

In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij je expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van jouw gegevens.

Met de autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen kan de Stichting TestjeLeefstijl gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de Stichting TestjeLeefstijl daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Je hebt in lijn met de AVG WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de eigen persoonsgegevens. Indien je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres helpdesk@mboraad.nl

Beveiliging van informatie

De Stichting TestjeLeefstijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met helpdesk@mboraad.nl.

Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de Stichting TestjeLeefstijl in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de Stichting TestjeLeefstijl jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de Stichting TestjeLeefstijl geraadpleegd worden.